ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ

Post Reply
admin
Администратор
Posts: 55
Joined: 18 Nov 2019, 12:51

ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ

Post by admin » 21 Nov 2019, 07:33

Н.В. Трушкіна, к.е.н.
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ)
Н.С. Ринкевич
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури» (м. Дніпро)


ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ


Організаційна культура посідає провідне місце в системі менеджменту підприємства. Проблемам формування й розвитку організаційної культури підприємств, пошуку шляхів її вдосконалення і трансформації в умовах модернізації присвячено значну кількість наукових публікацій зарубіжних і вітчизняних вчених [1-7 та ін.]. Однак, незважаючи на таку пильну увагу до окресленої проблеми з боку вчених, актуальним залишається необхідність проведення наукових досліджень у напрямі оцінювання рівня розвитку організаційної культури підприємств.
На підставі опитування 127 експертів виконано оцінку рівня розвитку організаційної культури на обстежених підприємствах різних видів економічної діяльності. Для цього визначено й розраховано індикатори, що відображають характеристику організаційної культури (табл. 1).
Таблиця 1
Розрахунок характеристик організаційної культури підприємств

Image
Складено й розраховано авторами за результатами анкетування.

Значення характеристик організаційної культури розраховується за формулою:

Image (1)

Рівень розвитку організаційної культури оцінюється за формулою:
Image (2)

Розрахунки показали, що рівень розвитку організаційної культури обстежених підприємств становить 0,34 балів. Відповідно до шкали (табл. 2) рівень розвитку організаційної культури підприємств є низьким, оскільки знаходиться в межах 0,26–0,5 балів.
Таблиця 2
Шкала оцінки рівня розвитку організаційної культури
Image

У результаті дослідження запропоновано пріоритетні напрями удосконалення управління розвитком організаційної культури підприємств:
обґрунтування застосування клієнтоорієнтованого підходу до формування організаційної культури;
розроблення й упровадження: механізму стратегічного управління розвитком організаційної культури підприємства; маркетингової стратегії розвитку організаційної культури підприємства; організаційно-економічного механізму управління розвитком організаційної культури підприємства;
розроблення й реалізація комплексу заходів з цифрової трансформації організаційної культури підприємств, суть яких полягає у:
застосуванні employee-driven менеджменту, тобто людино-орієнтованого підходу до управління персоналом;
впровадженні модульної платформи нового покоління для управління персоналом HRmaps – комплексне рішення для автоматизації HR-процесів, яке складається з 4 модулів і HR-порталу: оцінка персоналу (модуль дозволяє виконувати різні типи оцінок: за компетенціями, цілями, KPI; щорічне оцінювання, регулярні співбесіди, опитування та тести); підбір і адаптація (сприяє управлінню процесом підбору персоналу, від появи вакансії до адаптації на новому робочому місці); планування та кар’єра (дозволяє складати плани розвитку кар’єри, спадкоємність, управляти потенціалами і мобільністю); навчання та розвиток (формування планів навчальних заходів, запис і навчання, контроль). Це сприятиме оптимізації й автоматизації рутинних процесів; підвищенню ефективності та продуктивності співробітників;
цифровій модернізації HR, в основу якої входить впровадження цифрової хмарної платформи, яка забезпечить цифровий формат усіх кадрових процесів (автоматизація до 90%), що дозволить проводити моніторинг і розвивати роботу компанії.
У подальшому планується розробити методичний підхід до оцінювання якості та рівня організаційної культури підприємств.

Список використаних джерел
1. Харчишина О.В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості: монографія. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, 2011. 290 с.
2. Pennington L. Impact of organizational culture on sustainability endeavors: the real story of sustainability. North Ryde: Macquarie University, 2014. 452 p.
3. Iljins J., Skvarciany V., Gaile-Sarkane E. Impact of Organizational Culture on Organizational Climate during the Process of Change. 20th International Scientific Conference Economics and Management-2015. Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol. 213. Elsevier, 2015. P. 944-950.
4. Engert O., Kaetzler B., Kordestani K., MacLean A. Organizational culture in mergers: Addressing the unseen forces. New York: McKinsey&Company, 2019. P. 1-7.
5. Андросова О.Ф. Стратегія формування ефективної корпоративної культури підприємств машинобудування: теорія і практика в умовах мінливого середовища: монографія. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2019. 388 с.
6. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Науково-методичні та прикладні засади вдосконалення управління логістичною діяльністю підприємств. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 34. С. 219-226. DOI: 10.32843/infrastruct34-32.
7. Трушкина Н.В., Рынкевич Н.С. Клиентоориентированность: основные подходы к определению. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 244-252. DOI: 10.32983/2222-4459-2019-8-244-252.

Post Reply

Return to “6.Формування механізмів та систем стратегічного розвитку підприємств”