УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ І МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У ПРОЦЕСІ РУХУ ТОВАРІВ

Post Reply
admin
Администратор
Posts: 55
Joined: 18 Nov 2019, 12:51

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ І МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У ПРОЦЕСІ РУХУ ТОВАРІВ

Post by admin » 21 Nov 2019, 07:22

А.А. Сімаганов, магістр
ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро


УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ І МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У ПРОЦЕСІ РУХУ ТОВАРІВ

Одним з найголовніших об’єктів дослідження логістики є інформаційні та матеріальні потоки. Взагалі, будь яка логістична система спроможна функціонувати тільки за умови руху інформації всередині неї.
Перш за все, маємо визначитися, що являють собою інформаційний та матеріальний потоки. Єдиних підходів до визначень термінів не існує. Але сам матеріальний потік – це будь-які матеріальні ресурси, продукція або товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в процесі руху і до яких застосовуються логістичні операції (транспортування, складування тощо), які пов’язані з їх пересуванням у просторі.
Інформаційний потік, у свою чергу, є потоком повідомлень, що рухаються в системі логістики, який супроводжує матеріальний потік і має за мету реалізацію функції управління та контролю усіх логістичних операцій [1].
Управління інформаційним потоком полягає в узгодженні швидкості передачі і прийому інформації, обсягу інформації і величини пропускної спроможності окремої структури або напряму проходження потоку.
В той же час, управління матеріальними потоками включає у себе такі дії: координування дій суб’єктів логістичного процесу, організацію оптимальних матеріальних потоків, контроль пересування матеріальних потоків, регулювання технологічних процесів та операцій, пов’язаних з логістичними процесами тощо.
В логістиці матеріальний та інформаційний потоки тісно взаємопов’язані. Наприклад, в транспортній системі матеріальний потік супроводжується певним обсягом інформації, яка повинна бути надіслана визначеним об’єктам транспортної системи і утворює декілька інформаційних потоків. Саме від успішного проходження даних потоків залежить здатність здійснювати рух матеріального потоку.
В системі логістики інформаційний потік утворюється в момент, коли виникає необхідність переміщення вантажу (пасажирів, матеріальних цінностей тощо). На підставі обробки даних потоку виконується усі необхідні заходи для організації безпосередньо матеріального потоку.
Існує декілька систем управління матеріальними потоками, серед яких: MRP (планування потреби в матеріалах), DRP (планування розподілу ресурсів), JIT (управління матеріальними і інформаційними потоками за принципом «точно вчасно»), KANBAN (оперативне управління матеріальними потоками) [2].
Управління інформаційними потоками, які рухаються всередині та між елементами логістичної системи і зовнішнім середовищем, утворюючи логістичну інформаційну систему, складається з чотирьох основних підсистем: управління процесами здійснення замовлень, наукові дослідження та зв’язки, підтримання рішень логістики та вироблення вихідних форм і звітності.
Завданням інформаційної логістики в межах торговельної діяльності є організація потоку, що насичений необхідним потоком даних, які супроводжують матеріальний потік і водночас є визначальним для компанії зв’язуючим елементом, який забезпечує взаємозв’язок між постачанням, виробництвом та збутом товару.
Керування інформаційно-матеріальними потоками охоплює контроль процесів, які включають переміщення (пересування товару, перевезення вантажу тощо) та складування товарних одиниць компанії, що забезпечує здатність здійснити своєчасно доставку товару у необхідній кількості, якості та рівні комплектації починаючи з пункту відправлення (точки появи вантажу) до пункту призначення з мінімальними видатками з наданням якісного сервісу.
В торговельній діяльності інформаційний потік виступає в ролі інструменти, за допомогою якого переміщується в певному середовищі визначений обсяг інформації, який надається вже у структурному вигляді. Тобто, це комплекс необхідних повідомлень, які знаходяться у постійному русі у торговій логістичній системі компанії, всередині системи логістики та зовнішньої середи. Дані повідомлення є важливими для ефективного управління та якісного контролювання усіх операцій торговельної діяльності.
Управління інформаційним потоком в торговельній діяльності здійснюється за допомогою зміни напряму потоку, обмеження швидкості передання інформації до рівня швидкості її отримання та обмеження рівня насиченості інформації до рівня пропускної здатності окремого вузла або певного інтервалу логістичного ланцюгу.
Для успішного управління потоками, в центрі матеріального потоку, що контролюється, повинен бути професійно керований потік інформації, адже вона у свою чергу є інструментом, за допомогою якого логістична система здатна працювати.
Під час здійснення управління матеріальними та інформаційними потоками в торговій діяльності, важливо пам’ятати про векторну взаємну відповідність даних потоків, адже особливість полягає у тому, що потоки можуть бути односпрямованими та різноспрямованими.
Інформаційний потік який є випереджаючим і має зустрічний напрямок містить інформацію про замовлення, а потік, що є випереджаючим і має прямий напрямок передає інформацію, які містить попередні, завчасні повідомлення, дані про майбутнє надходження вантажу.
В сучасній торговельній діяльності інформаційний потік має особливе значення, у зв’язку з тим, що інформація почала сприяти створенню та забезпечує рух матеріального потоку, що необхідно знати для управління потоками під час руху товарів адже для забезпечення даного процесу є необхідною система інформаційного забезпечення.
Опираючись на концепцію торговельної логістики, інформаційні системи інтегруються в один єдиний комплекс і при цьому існують вертикальна та горизонтальна інтеграції. Перший вид інтеграції це взаємозв’язок між плановою та виконавчою системами за рахунок потоків по вертикалі, але під горизонтальною інтеграцією передбачається зв'язок між окремими елементами та системами завдань за рахунок інформаційних потоків відповідно у горизонтальному напрямку. У торгівлі система логістики повинна бути автоматизованою.
Таким чином, інформаційний та матеріальний потоки є необхідними один для одного, та потребують ефективного керування та в випадку успіху в рамках функціональних підсистем будуть реалізуватися матеріальні потоки, які відповідатимуть меті, які і забезпечується даними підсистемами та інформаційні потоки будуть об’єднувати усі елементи системи в одне ціле, таким чином, що кожна мета з переліку підсистем, буде підпорядковуватися головній, загальній цілі всього логістичного процесу.

Список використаних джерел
1. Інформаційні та матеріальні потоки у логістиці. Логістика. Організація та управління [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://stud.com.ua/14258/logistika/inf ... yni_potoki
2. Захаров А.К. Логистика товародвижения / А.К. Захаров // РИСК. – 2013. – №2. – С. 23-31.

Post Reply

Return to “5.Теоретичні основи економічної кібернетики”