ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВ-КИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

Post Reply
admin
Администратор
Posts: 55
Joined: 18 Nov 2019, 12:51

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВ-КИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

Post by admin » 21 Nov 2019, 08:08

М.Б. Макаренко, доцент, к.пед.н.
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВ-КИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ


Сучасне формування сучасного інформаційного суспільства потребують підготовки фахівців з економіки нової генерації. Успішна реалізація цього завдання зумовлена також суттєвими змінами в системі й структурі вищої школи та необхідністю інтеграції національної освіти до світового освітнього простору. Це вимагає визначення концептуальних довгострокових стратегій щодо подальшого вдосконалення та розвитку вищої освіти з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, сформованими вміннями й навичками, розвиненою мотивацією до саморозвитку й самовдосконалення.
Особливого значення набуває вдосконалення підготовки студентів шляхом ефективного використання комп’ютерного середовища, яке спрямовано на створення умов для застосування інноваційних педагогічних технологій навчання з метою формування в них мотивації до майбутньої професії в процесі навчальної діяльності. Ефективна організація навчальної діяльності у комп’ютерному середовищі залежить як від організацій-них, так і технічних чинників. Важливу роль відіграє рівень роз-витку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури вищого навчального закладу та існуючий рівень включення в комп’ютерну інфраструктуру педагогів та студентів. Разом з цим потребує постійного оновлення комплекс педагогічних умов, які необхідно розвивати в процесі взаємодії суб’єктів нав-чального процесу для цілеспрямованого використання отрима-них знань у майбутній професійній діяльності студентів.
Для подальшого ефективного розвитку вищої школи ви-значені наступні пріоритети:
• орієнтація вищої школи на особистість;
• формування національних та загальнолюдських ціннос-тей;
• створення рівних можливостей для здобуття вищої осві-ти;
• постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
• впровадження освітніх інновацій та новітніх технологій;
• інтеграція вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір [1, с.26].
Всі вищезгадані важливі напрямки розвитку вищої школи розкривають глибинні взаємозв’язки з метою реалізації гуманіс-тичної розвивальної парадигми вищої освіти України. Сучасна вища освіта потребує заміни суб’єкт-об’єктних відносин на від-носини суб’єкт-суб’єктні з метою визначення за особистістю права бути не тільки головною цінністю освіти, а й стати актив-ним учасником навчального процесу.
Сучасне суспільство вимагає від майбутнього фахівця високого рівня умінь роботи з інформацією. Особливого значення набуває здатність знаходити, накопичувати знання та викорис-товувати їх для розв’язання поставлених завдань, що вимагає від студентів відповідного рівня професійних знань, умінь та навичок. Процес формування мотивації навчальної діяльності сприяє розвитку в студентів раціональних підходів до форму-вання базових знань та умінь, їх використання в майбутній про-фесійній діяльності. Успіху зможе досягти лише той фахівець, хто вміє зібрати найбільш важливу в даний момент часу інфор-мацію, критично її осмислити і розробити ефективну стратегію щодо реалізації отриманої інформації. Важливими особливос-тями фахівців є знання з актуальних питань: управління, страте-гічного розвитку, інноваційних процесів, планування діяльності, здійснення різних напрямів діяльності, особливостей ринкової кон’юнктури, правове регулювання діяльності. Майбутні фахів-ці повинні вміти ставити проблеми, усвідомлювати поставлені завдання, систематизовано збирати дані, проводити аналіз та узагальнення даних, досліджувати реальні ситуації, знаходити виважені рішення та володіти навичками застосовувати набуті знання в практичній роботі, проведення наукового дослідження, швидкої адаптації до різних видів ситуації, вироблення чіткої і аргументованої власної точки зору.
Розробці ефективного алгоритму формування мотивації студента до навчання у комп’ютерному середовищі повинно передувати вивчення закономірностей цієї мотивації, як особис-тісної характеристики майбутнього фахівця, обумовленою його індивідуальністю. Вивчення мотивації дозволяє виявити її реа-льний рівень і прогнозувати можливі перспективи розвитку мо-тивації для кожного студента, академічної групи, курсу. Резуль-тати вивчення мотивації стають основою для планування про-цесу її формування. Разом з тим в процесі формування мотива-ції розкриваються нові резерви росту її рівня, тому діагностику мотивації необхідно здійснювати в ході навчального процесу.
Теоретико-методологічними засобами дослідження про-цесу формування мотивації навчальної діяльності у комп’ютерному середовищі можуть виступати системний під-хід, методи та інструменти моделювання, які потенційно і об’єктивно дозволяють оцінити педагогічний вплив на форму-вання мотивації навчальної діяльності студентів і, що найголов-ніше, надають можливість визначити шляхи і підходи до визна-чення рівня мотивації, її складових і структури відповідно до вимог розвитку сучасних педагогічних систем.
Використання комп’ютерного середовища для формуван-ня мотивації навчальної діяльності студентів дає можливість комплексного вивчення та проведення аналізу навчальної трає-кторії кожного студента для подальшого прогнозування резуль-татів засвоєння професійних знань, сформованості у майбут-нього фахівця умінь і навичок, досвіду творчої діяльності. Кре-дитно-модульна система організації навчального процесу у ВНЗ дозволяє проектувати індивідуальні освітні траєкторії сту-дентів і забезпечує можливість проходження навчального мате-ріалу як по лінійній траєкторії (послідовне проходження моду-лів), так і по нелінійній схемі, у рамках якої ті або інші теми можуть бути виключені або додатково включені в програму вивчення дисципліни залежно від вхідної підготовки студента і його індивідуальних інтересів. Використання обох видів траєк-торій говорить про врахування особливостей кожного студента. Але варто підкреслити, що саме нелінійна траєкторія навчання дає можливості всебічно розглядати всі існуючі інтерпретації процесу навчання у комп’ютерному середовищі і є засобом фо-рмування мотивації навчальної діяльності студентів, при цьому лінійна траєкторія стає лише одним із шляхів освоєння знань.
Практична новизна полягає у вдосконаленні професійної підготовки студентів вищої школи базується на формуванні мотивації навчальної діяльності майбутніх фахівців, що сприяє організації навчальної діяльності студентів у комп’ютерному середовищі завдяки можливості прогнозувати результати нав-чання в наступних етапах залежно від досягнень студента на даному етапі навчання. Послідовність подання навчального матеріалу повинна корегуватись залежно від попередньої інте-рактивної діяльності та результатів самооцінки знань, а не бути однаковою для всіх студентів.
Список використаних джерел
1. Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / под ред. В. П. Андрущенка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 221 с.
2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. /О.І. Пометун, Л.В. Пироженко/ за ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К.,2004.

Post Reply

Return to “9.Сучасна проблематика підготовки фахівців з економіки, економічної кібернетики, аналітики та комп’ютерних інформаційних технологій”