ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГУВАННЯ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ

Post Reply
admin
Администратор
Posts: 55
Joined: 18 Nov 2019, 12:51

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГУВАННЯ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ

Post by admin » 21 Nov 2019, 08:06

М.Є. Рогоза, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Перебийніс В. І., доктор економічних наук, професор,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГУВАННЯ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ

Особливості проходження процесів формування об’єднаних територіальних громад та округів вимагають вирішення завдань по структурній та організаційній перебудові діяльності аграрного та несільськогосподарських галузей національного господарства та їх співпраці із місцевим самоврядуванням для вирішення завдань сільського розвитку та розвитку територій у оперативній та стратегічній перспективі. Вирішення таких завдань є об’єктивно необхідне в умовах існування процесів входження в інформаційну економіку з метою ідентифікації ризиків як наслідків від прийнятих рішень та можливостей із прогнозування динаміки процесів розвитку та результатів у досягненні параметрів соціально-економічного розвитку.
Увагу до стратегій в галузі економіки було надано як зарубіжними (починаючи з другої половини ХХ ст.) так і вітчизняних вченим и (з часів здобуття незалежності та переходу до ринкової економіки). Розробка особливостей та підходів у стратегуванні соціально-економічного розвитку надали підстави, зокрема в монографіях [1,2], для методологій стратегічного планування. Враховуючи актуальність вирішення завдань необхідності таких підходів у процесах децентралізації, вченими запропоновані науково-методичні засади дослідження територіальних громад та планування їх розвитку, що викладені у авторських працях [3,4,5] та ін. Актуальність зазначених питань на шляху сільського розвитку ставить завдання із його інституційного забезпечення. Серед необхідних документів для цього можливо назвати такі урядові документи як „Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні” (квітень 2014 р.) та такі закони: Закон України „Про співробітництво територіальних громад” (червень 2014 р.), Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (серпень 2014 р.), Закон України „Про добровільне об’єднання територіальних громад” (лютий 2015 р.), які сприяли затвердженню „Методики формування спроможних територіальних громад” (квітень 2015 р.) [6]. Ухвалення Верховною Радою такого законодавчого акта, як Закон України “Про засади державної регіональної політики” (лютий 2015 р.) стало важливим для інституціонального забезпечення процесів державного розвитку.
У контексті системності до підходів формування розвитку громад і територій конструктивну роль відіграє „Концепція розвитку сільських територій” (вересень 2015 р.) [7], в якій передбачається перемістити фокус аграрної політики держави з підтримки аграрного сектору економіки на підтримку сільського розвитку з метою поліпшення якості життя та економічного благополуччя селян. Для забезпечення сталого його розвитку регіону його стратегії формуються у відповідності до Закону України “Про засади державної регіональної політики” і Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів” [8]. Але особливістю цієї постанови є те, що нею зобов’язується розробляти стратегії розвитку лише на обласному рівні (а не районному рівні чи окремої громади). На жаль, цього недостатньо для розвитку регіонів та територій, оскільки області достатньо значні за територією, а особливо за існуючою інфраструктурою, населенням, наявністю необхідних ресурсів та особливостями напрямів розвитку актуальних для окремого регіону. З цією метою формування стратегії соціально-економічного розвитку громади передбачає такі етапи: організаційно-інформаційний, дослідницько-аналітичний, проектний, планово-прогностичний, інституційний.
Розглядаючи інституційний етап для забезпечення стратегування необхідно розуміти, що документальне оформлення проекту стратегії соціально-економічного розвитку громади, проекту плану заходів з реалізації стратегії є підставою для ухвалення розробленої стратегії соціально-економічного розвитку та плану заходів громади з її реалізації.
Тому відправною точкою в інституціональному забезпеченні є дослідження та аналіз соціально-економічного стану громади та регіону. Для цього важливою може бути пропозиція мешканцям оцінити загалом якість життя у громаді, рівень конкретних складових соціально-економічного розвитку населених пунктів територіальної громади: задоволення трудовою діяльністю, стан правопорядку, медичного обслуговування, торгівля та діяльність закладів ресторанного господарства, діяльність дошкільних та шкільних закладів, забезпечення енергоресурсами (електроенергією, природним газом, паливом), водопостачання та водовідведення, стан сільських вулиць та їх освітлення, забезпечення дорогами з твердим покриттям між населеними пунктами та їх якість, наявність автобусного сполучення, екологічний стан і порядок на території громади, телебачення, дротове радіомовлення, пошта, телефон, мобільний зв’язок, Інтернет, культурне життя, умови для дозвілля та відпочинку, побутові послуги, забезпечення житлом молодих сімей, надання послуг для ведення особистих селянських господарств, умови для утримання сільськогосподарських тварин і птиці, можливості для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, сплата податків і місцевих зборів суб’єктами господарювання (як джерело фінансування соціального розвитку громади), наявність умов для започаткування та ведення власної справи та ін.
З метою визначення перспектив розвитку важливим є з’ясування основних переваг територіальної громади та причин, що спонукають жителів лишати населений пункт, думка жителів громади щодо причин, які заважають розвиткові громади. Перепоною для позитивного сценарію розвитку стає, як правило, обмеженість фінансових можливостей. Тому жителям варто визначитися з головними завданнями громади, що мають вирішуватися у першу чергу та забезпечення наявними ресурсами подальшого розвитку громади. Для з’ясування цього розробляється відповідного змісту анкета опитування. Серед необхідних документів для інституційного забезпечення стратегування є соціальний паспорт територіальної громади, який є основою для формування інвестиційного паспорта громади і може складатися із чотирьох розділів: основні дані про громаду, послуги, що надаються на території громади, бюджетоформуючі суб’єкти, ресурси розвитку громади.
Особливості стратегування сільського розвитку передбачають необхідність визначення перспектив подальших досліджень за умови реформування економіки та соціальної сфери, зокрема здійснення шкільної та медичної реформи. Таким чином, інституційне забезпечення стратегування громад і територій є необхідним фактором забезпечення їх розвитку та формується полігранно і системно.

Література:
1. Вишневський О.С. Загальна теорія стратегування : від парадигми до практики використання : монографія / Інститут економіки промисловості НАН України. – Київ, 2018. – 156 с.
2. Зверяков М.І. Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція : монографія. / М.І. Зверяков, Н.О. Кухарська, Н.А. Клевцевич, О.С. Шараг. – Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2019. – 241 с.
3. Іванов С. В. Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій. / С.В.Іванов, М.Є.Рогоза, В.І.Перебийніс // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – №1 (43). – С. 51-55.
4. Перебийніс В. І. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій. / В. І. Перебийніс, В. І. Гавриш, Ю. В. Перебийніс. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Серія «Економічні науки». – 2014. – №1. – С. 79-84.
5. Перебийніс В. І. Сучасні проблеми розвитку територій і територіальних громад / В.І. Перебийніс, М.Є. Рогоза // Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до майбутнього: Матеріали ХІ Пленуму Правління Спілки економістів України. – К.: СЕУ, 2019. - С. 253 – 259.
6. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214-п. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015 (дата звернення: 01.03.2019). - Назва з екрана.
7. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015 (дата звернення: 01.03.2019). - Назва з екрана.
8. Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. №932-п. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015 (дата звернення: 01.03.2019). - Назва з екрана.

Post Reply

Return to “8.Дослідження соціально-економічних проблем модернізації і розвитку кооперації”