ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ

Post Reply
admin
Администратор
Posts: 55
Joined: 18 Nov 2019, 12:51

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ

Post by admin » 21 Nov 2019, 08:01

А.Л. Кравцова, магістр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
О.В. Яріш, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ


Характерними рисами, притаманними процесу управління підприємством в сучасному динамічному середовищі, є здатність функціонувати в умовах відсутності чітко визначених векторів розвитку галузевої політики, низької адаптивності до нестабільних умов вітчизняного та високих потреб міжнародного ринків; постійної мінливості суспільних і політичних орієнтирів та необхідності інноваційного технологічного розвитку. Здійснення ефективної діяльності підприємства в зазначених умовах можливе за рахунок забезпечення достатнього рівня платоспроможності.
Проблема управління платоспроможністю є досить актуальною на сьогодні як у практичному, так і у організаційно методичному та науковому аспектах. Незважаючи на існування досить значної кількості досліджень з економічного і фінансового аналізу, фінансового менеджменту, єдина точка зору щодо трактування сутності платоспроможності підприємства відсутня.
Систематизуємо основні теоретичні підходи до визначення сутності дефініції «платоспроможність підприємства»:
1. Визначає платоспроможність як здатність підприємства виконувати свої зобов’язання.
2. Характеризує платоспроможність як важливий показник фінансової стійкості підприємства.
3. Ототожнює платоспроможність з ліквідністю підприємства.
4. Формулює зміст платоспроможності як можливість покривати збитки.
З урахуванням виокремлення основних чотирьох підходів до характеристики платоспроможності підприємства, які об’єднує насамперед позиція достатності грошових коштів у підприємства, пропонуємо власне, уточнене визначення.
Отже, на наш погляд, платоспроможність є одним з основних обов’язкових індикаторів ефективної діяльності підприємства та відображає здатність зберігати його рівноважний, конкурентоспроможний стан, постійно реагуючи та адаптуючись до екзогенних та ендогенних чинників.
На наш погляд, не варто розглядати платоспроможність виключно як показник, оскільки значення показників фіксують ситуацію, що склалась на підприємстві на певну розрахункову дату, тобто є одномоментними, при цьому можуть змінювати своє значення у перспективі.
Визначення сутності платоспроможності підприємства також буде неповним без врахування причинно-наслідкових зв’язків та закономірностей її виникнення.
Вважаємо доцільним визначити і доповнити існуючі класифікації чинників впливу на платоспроможність [1, 2, 3], при цьому пропонуємо згрупувати всю різноманітність чинників впливу за наступними ознаками, таблиця 1.
Таблиця 1
Image
Таким чином, з’ясовано, що платоспроможність підприємства характеризується складним комплексом чинників та їх системною взаємодією, врахування яких дозволить здійснювати можливість оцінки перспектив зростання/зниження ефективності діяльності підприємства, розробити тактику і стратегію його розвитку. Запропонована класифікація чинників впливу на платоспроможність підприємства дасть можливість моделювати процес її забезпечення, здійснювати комплексний пошук внутрішньогосподарських резервів з метою її збереження або підвищення.

Список використаних джерел


1. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Є. В. Мних, Н. С. Барабаш ; Київський національний торговельно-економічний університет. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 412 с.
2. Сніткіна І.А. Підходи до визначення сутності платоспроможності та класифікація факторів впливу / І.А. Сніткіна // Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія : Економіка, 2019. Вип. 1 (53). – С.179-183.
3. Шергіна Л. А. Фактори впливу на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в період кризи / Л. А. Шергіна, Т. Р. Домшина // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1. – С. 111–117.

Post Reply

Return to “7.Економічні та соціальні проблеми розвитку громад, територій та суб’єктів господарювання”